Regulamin aplikacji lojalnościowej Skarby Ceramicznej Manufaktury

§ 1. Przedmiot Regulaminu

Niniejszy dokument określa zasady funkcjonowania i działania Aplikacji Lojalnościowej oraz warunki korzystania z niej, w tym prawa i obowiązki Użytkowników i Organizatora. Strona aplikacji: https://skarby-ceramicznej-manufaktury.landing2.loyaltyclub.pl/lang/pl


§ 2. Definicje

 1. Aplikacja lojalnościowa– program, którego zasady określa niniejszy Regulamin.
 2. Organizator – MANUFAKTURA W BOLESŁAWCU SMOLEŃSKI & ZWIERZ SPÓŁKA JAWNA SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Gdańska 30 59-700 Bolesławiec, NIP: 6121868976, REGON: 384335740.
 3. Użytkownik – osoba fizyczna, która spełniła warunki opisane w § 4 ust. 1 Regulaminu i przystąpiła do Programu.
 4. Punkty – jednostki rozliczeniowe w Programie przyznawane na zasadach określonych w Regulaminie.
 5. Saldo – Punkty które zebrał Użytkownik w ramach Aplikacji lojalnościowej, na zasadach określonych w Regulaminie.
 6. Karta Lojalnościowa– wirtualna karta Użytkownika z indywidualnym numerem identyfikacyjnym.
 7. Kupon rabatowy– losowy ciąg liczbowy upoważniający do nabycia Produktów na preferencyjnych warunkach cenowych.
 8. Promocje Specjalne– dodatkowe promocje lub akcje zorganizowane przez Organizatora dla Użytkowników
 9. Operator Technologiczny – QRTAG sp. z o.o. ul. Głogowska 70/18, 60-740 Poznań, NIP: 7831735647, REGON: 363401597, KRS: 0000595589, Sąd Rejonowy, Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy, Krajowego Rejestru Sądowego Kapitał zakładowy: 60.700zł wpłacony w całości.

§ 3. Postanowienia ogólne

 1. Na zasadach określonych poniżej w Regulaminie i z zastrzeżeniem określonych warunków, przystępując do Aplikacji lojalnościowej, Użytkownik może:
  1. rozpocząć zbieranie Punktów w Aplikacji lojalnościowej i wymieniać Punkty na kupony rabatowe dostępne w aplikacji.
  2. otrzymać inne przyznane przez Organizatora korzyści, np. gratisy lub rabaty.
 2. Aplikacja lojalnościowa prowadzona jest przez Organizatora.
 3. Aplikacja lojalnościowa obsługiwana jest przez Operatora.
 4. Aplikacja dostępna jest na telefonach komórkowych oraz innych urządzeniach mobilnych z systemami operacyjnymi Android lub IOS w aplikacji mobilnej dostępnej w App Store i Google Play.
 5. Program ma na celu nagradzanie Użytkowników, którzy dokonują zakupu Produktów lub usług w MANUFAKTURA W BOLESŁAWCU SMOLEŃSKI & ZWIERZ SPÓŁKA JAWNA SPÓŁKA KOMANDYTOWA
 6. Brak punktu sprzedaży na liście w aplikacji oznacza, że taki punkt nie uczestniczy w Aplikacji lojalnościowej.
 7. Udział Użytkownika w Programie jest bezpłatny.
 8. Udział w Programie jest dobrowolny, a Użytkownik może z niego w każdym czasie zrezygnować.
 9. Przystąpienie do Aplikacji lojalnościowej jest możliwe w dowolnym czasie trwania Programu.
 10. Użytkownik zobowiązany jest do uczestnictwa w Programie w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa i postanowieniami Regulaminu.

§ 4. Warunki przystąpienia do Aplikacji lojalnościowej

 1. Użytkownikami Aplikacji lojalnościowej mogą być osoby fizyczne będące konsumentami w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
 2. Warunkiem przystąpienia do Aplikacji lojalnościowej jest:
  1. pobranie aplikacji,
  2. zapoznanie się i zaakceptowanie treści Regulaminu,
  3. wypełnienie Formularza Rejestracyjnego w sposób poprawny i kompletny,
 3. Z chwilą spełnienia wszystkich warunków uczestnictwa w Aplikacji lojalnościowej osoba przystępująca do Aplikacji lojalnościowej staje się jej Użytkownikiem.
 4. Użytkownik w celu dokonania rejestracji musi podać adres e-mail lub zalogować się poprzez własne konto Facebook
 5. Od Użytkownika wymagane jest ustanowienia podczas rejestracji hasła dostępu do Aplikacji.
 6. Użytkownik ma możliwość zresetowania swojego hasła po wybraniu odpowiedniej opcji w Aplikacji w dowolnym czasie.
 7. Użytkownik oświadcza, że podane przez niego dane osobowe podczas wypełniania formularza rejestracyjnego są prawdziwe i aktualne.
 8. Podanie danych osobowych podczas wypełniania formularza rejestracyjnego jest dobrowolne, jednakże jest konieczne, aby wziąć udział w Programie.

§ 5. Zasady gromadzenia Punktów przez Użytkownika

 1. Punkty mogą być gromadzone w ramach Aplikacji lojalnościowej, na zasadach określonych przez Organizatora.
 2. Punkty zgromadzone w ramach danego Salda nie mogą być przenoszone ani zużywane na rzecz osoby trzeciej, w tym innego Użytkownika.
 3. Zbieranie Punktów na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie jest możliwe od momentu rejestracji w Aplikacji.
 4. Punkty przyznane w ramach Aplikacji lojalnościowej zapisywane będą do indywidualnego konta Użytkownika.
 5. Punkty przyznawane są za zakup towarów w punkcie sprzedaży.
 6. Organizator nie nalicza Punktów w przypadku, gdy przedmiotem zakupu są wyłączone produkty.
 7. Aktualny stan Salda wyświetlany jest na koncie Użytkownika w Aplikacji.
 8. Punkty przyznane w Aplikacji lojalnościowej można wykorzystać jedynie w sposób określony w niniejszym Regulaminie.
 9. Naliczenie Punktów w ramach Salda wymaga, dokonania zakupu towarów w MANUFAKTURA W BOLESŁAWCU SMOLEŃSKI & ZWIERZ SPÓŁKA JAWNA SPÓŁKA KOMANDYTOWA, okazania przez Użytkownika Karty Lojalnościowej wraz z przypisanym jej indywidualnym numerem Karty Lojalnościowej sprzedawcy.
 10. Punkty naliczane są w następujący sposób: za każde 10 (słownie: dziesięć) złotych wydane w sklepie firmowym Manufaktura w Bolesławcu, Gdańska 30 w Bolesławcu, na zasadach określonych w Regulaminie, Saldo zostaje powiększone o 1 (słownie: jeden) Punkt. Punkty naliczane są proporcjonalnie do wartości dokonanego zakupu.
 11. Za każde 5 (słownie: pięć) złotych wydane w Kawiarni Manufaktury w Bolesławcu, Gdańska 30 w Bolesławcu, na zasadach określonych w Regulaminie, Saldo zostaje powiększone o 1 (słownie: jeden) Punkt. Punkty naliczane są proporcjonalnie do wartości dokonanego zakupu.
 12. W przypadku zwrotu towarów zakupionych w punkcie sprzedaży Punkty przyznane za ten zakup zostaną anulowane Użytkownikowi zwracającemu towar.
 13. Punkty nie podlegają wymianie na pieniądze lub jakikolwiek inny środek płatniczy.
 14. Wymiana Punktów na Kupon rabatowy powoduje automatyczne pomniejszenie Salda Użytkownika, o liczbę Punktów przypisaną do Kuponu rabatowego.

§ 6. Wymiana Punktów

 1. Użytkownik może wymienić Punkty na Kupony Rabatowe dostępne w odpowiedniej zakładce w Aplikacji.
 2. Użytkownik może wymienić Punkty na dowolny Kupon rabatowy, pod warunkiem posiadania odpowiedniego Salda.
 3. Ilość potrzebnych Punktów do wymiany na Kupony rabatowe ustalana jest przez Organizatora, przy czym Organizator zastrzega sobie prawo do aktualizacji wartości nagrody bez wcześniejszego uprzedzenia.
 4. Kupony rabatowe są dodawane i aktualizowane na bieżąco, w zależności od dostępności Produktów oraz akcji promocyjnych, przy czym Organizator zastrzega sobie prawo do aktualizacji Kuponów rabatowych bez wcześniejszego uprzedzenia.
 5. Kupony rabatowe, na które Użytkownik może zamienić Punkty, znajduję się w odpowiedniej zakładce w Aplikacji.

§ 7. Dodatkowe korzyści związane z uczestnictwem w Aplikacji lojalnościowej

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do organizacji dodatkowych promocji.
 2. Udział w dodatkowych promocjach jest dobrowolny.
 3. Użytkownikowi w ramach Aplikacji lojalnościowej mogą zostać przyznane przez Organizatora inne korzyści np.: gratisy, rabaty, zniżki, bony lub inne szczególne oferty cenowe lub produktowe.
 4. Organizator w ramach Aplikacji lojalnościowej może zorganizować dla Użytkowników konkursy z nagrodami oraz quizy i ankiety.
 5. Użytkownicy będą informowani o dodatkowych promocjach poprzez Aplikację lub/i drogą elektroniczną.
 6. Szczegółowe zasady dotyczące promocji dodatkowych zostaną określone w odrębnych regulaminach.

§ 8. Zakończenie udziału Użytkownika w Aplikacji Lojalnościowej

 1. Organizator zastrzega sobie prawo wypowiedzenia Użytkownikowi uczestnictwa w Programie za nieprzestrzeganie postanowień Regulaminu.
 2. Wypowiedzenie wymaga formy pisemnej ze wskazaniem przyczyny wypowiedzenia uczestnictwa w Programie. Użytkownik może wnieść odwołanie w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od otrzymania zawiadomienia o wypowiedzeniu, przesyłając je na adres Organizatora.
 3. W przypadku wypowiedzenia uczestnictwa w Programie wszystkie Punkty zostaną anulowane.
 4. Użytkownik może w każdym czasie zrezygnować z udziału w Programie i usunąć swoje konto. W tym celu Użytkownik powinien zrealizować jedną z poniższych opcji:
  • Użytkownik może skorzystać z funkcjonalności Aplikacji lojalnościowej poprzez wybór modułu „profil”, następnie „profil użytkownika”, następnie „usuń konto”. Realizacja czynności jest uzależniona od podania przez Użytkownika prawidłowego hasła dostępu do Aplikacji. Po podaniu poprawnego hasła, dane Użytkownika zostaną zanonimizowane
  Organizator informuje, że usunięcie konta jest czynnością nieodwracalną, co oznacza, że późniejsze odzyskanie danych będzie niemożliwe.
 5. Użytkownik może w każdym czasie odinstalować Aplikację ze swojego urządzenia. Usunięcie Aplikacji nie oznacza jednak rezygnacji z udziału w Programie. Rezygnacja z udziału w Programie możliwa jest tylko po uprzednim poinformowaniu Organizatora.

§ 9. Reklamacje

 1. Reklamacje w zakresie zasad i przebiegu Programu mogą być zgłaszane do Organizatora za pomocą email na adres: kontakt@manufakturawboleslawcu.com. 
 2. Informacja o rozpatrzeniu reklamacji zostanie przekazana Użytkownikowi drogą e-mailową w ciągu 7 dni od złożenia reklamacji.

§ 10.Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych jest MANUFAKTURA W BOLESŁAWCU SMOLEŃSKI & ZWIERZ SPÓŁKA JAWNA SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Gdańska 30 59-700 Bolesławiec, NIP: 6121868976, REGON: 384335740.
 2. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 3. Organizator na mocy odrębnej umowy powierza przetwarzanie danych osobowych Użytkowników Programu Operatorowi technologicznemu w zakresie niezbędnym do obsługi Programu przez Operatora technologicznego.

§ 11. Zmiany Regulaminu

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.
 2. W przypadku zmiany Regulaminu Organizator powiadomi Użytkowników o zmianach.

§ 12. Postanowienia końcowe

 1. Pełna treść Regulaminu dostępna jest w aplikacji.
 2. W związku z występującymi aktualizacjami systemów operacyjnych Android i iOS może być konieczna aktualizacja Aplikacji. O konieczności aktualizacji Organizator będzie powiadamiał Użytkowników za pomocą Aplikacji.
 3. Niniejsza wersja Regulaminu obowiązuje od dnia 2024-04-24.